Zápis z 43. zasedání ZO Petrovice dne 8. 10. 2020

Z Á P I S

ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 8. října 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
 5. Informace k projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“
 6. Projednání nabídky celoplošné deratizace obce Petrovice
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o stavu projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (pořízení kompostérů). Předpokládaný termín distribuce kompostérů je v letních měsících příštího roku.

 

 1. ZO projednalo informaci starostky o nabídce celoplošné deratizace obce Petrovice od firmy Deratizace4D, s.r.o. Vzhledem k současné finanční situaci nebude nabídky využito.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Zadávací podmínky a Výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky „Petrovice, polní cesta VC21“. Termín doručení nabídek do 29. 10. 2020 do 15 hodin. Otevírání obálek a vyhodnocení došlých nabídek proběhne 29. 10. 2020 v 18 hodin na obecním úřadě v Petrovicích. Budou osloveny firmy Colas, a.s., Geo-stav s.r.o. a K.S.H. group s.r.o.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka a místostarosta informovali ZO o společné schůzce dne 8. 10. 2020 se zástupci obce Lesonice, projektantem z firmy DUIS Brno, zástupci VAK a VAS Třebíč. ZO projednalo předložený návrh intenzifikace ČOV Petrovice od projektové firmy DUIS s.r.o. Brno. Jedná se o možné rozšíření kapacity čistírny pro budoucí připojení obcí Lesonice a Kadov. ZO souhlasí s připojením těchto obcí na ČOV Petrovice. ZO požaduje úpravu projektu tak, aby nově vybudované objekty byly umístěny východně od stávající budovy a nepřesahovaly jižní linii stávající budovy ČOV. ZO souhlasí s možným využitím části obecních parcel p. č. 403/16 a 403/15 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro uvedený záměr.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi obcí Petrovice a B. M.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo úpravu vedení trasy pro stavbu „VRI pro oblast 27 Podyjí, Registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703, Vysokorychlostní internet pro obec Lesonice – přívod“, kterou zaslala firma Suntel Czech s. r. o., Zlín.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. Z. o směnu pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Žadatel nabízí pozemek p. č. 2829 o výměře 659 m2 za obecní pozemky p. č. 2837 o výměře 394 m2 a části pozemků p. č. 5/1, 1700/1 a 6/1 o celkové výměře cca 200 m2. ZO schválilo záměr na směnu uvedených pozemků, tento bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z43-8.10.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 8. října 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková