Zápis z 43. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 1. září 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluven je Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Františka Bílka.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Organizační zajištění loutkového představení v rámci Festivalu Loutky
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění loutkového představení v rámci Festivalu Loutky, které se bude konat v kulturním domě v pátek 2. 9. v 18 hodin.

Usnesení č. 2/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Venkovská usedlost s doškovou střechou Petrovice – sanace“. S vítěznou firmou OSP spol. s r. o. Moravský Krumlov, která podala nejnižší nabídku ve výši 293 495 Kč včetně DPH, byla podepsána smlouva o dílo.

Usnesení č. 3/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci z Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Moravský Krumlov na opravu havarijního stavu doškové chalupy z důvodu výskytu dřevomorky.

Usnesení č. 4/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu pro obec Petrovice mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., pobočka Třebíč a obcí Petrovice. Jedná se o navýšení počtu nádob na plastový odpad.

Usnesení č. 5/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě č. 100/1/237, 200/1/237 mezi společností Energie Pro s. r. o. a obcí Petrovice.

Usnesení č. 6/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi ze zasedání Mikroregionu Moravskokrumlovsko, které se konalo 1. 9. Na této schůzce byl podrobně představen projekt Centra společných služeb.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice a společností PELÁN stav, s. r. o., Hrotovice. Předmětem dodatku je specifikace víceprací a méněprací, změna termínu dokončení do 30. 9. 2016 a snížení celkové ceny na částku 650 504,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 7/Z43 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 21:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 1. září 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková