Zápis z 45. zasedání ZO Petrovice dne 19. 11. 2020

Z Á P I S

ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 19. listopadu 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2021
 5. Projednání Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora č. 14/2020/TDS mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
 6. Projednání Příkazní smlouvy č. 7/2020/KP mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Petrovice na rok 2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrhy příkazních smluv (č. 14/2020/TDS a č. 7/2020/KP) mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s.r.o. a uložilo starostce vyžádat si upřesnění k oběma smlouvám.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost E. B. o odstranění stavby garáže a včelínu na pozemku p. č. st. 177 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přidělení dotace z MMR na akci „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“. Dotace činí 348 837 Kč, podíl obce na akci bude 149 508 Kč.

 

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě k 1. 10. 2019 mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice. Dodatkem se mění výměra pronajatých parcel na 0,3476 ha, nová výše nájemného činí 799 Kč ročně.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost projektanta Elektroinvest Strakonice s.r.o. o vyjádření k záměru realizace stavby „Petrovice – č.p. 123, Bystrý: NN kab. ved.“. ZO souhlasí s uvedeným stavebním záměrem a vedením kabelové trasy v obecních pozemcích p. č. 1704/8 a 1706/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Vzhledem k plánovaným budoucím terénním úpravám (vjezd na stavební pozemek p. č. 400/17 a výstavba chodníku na p. č. 1704/8) žádáme o umístění kabelového vedení v dostatečné hloubce. Dále ZO schválilo Smlouvu č.: ZN-001040018920/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na obecní parcele p. č. 1704/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 Mateřské školy, Petrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace. Dokument bude vyvěšen úředních deskách obce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid kulturního domu a údržba vybavení kuchyňky v období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Odměna činí 2500 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 8/Z45-19.11.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 3. 12. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 19. listopadu 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková