Zápis z 46. zasedání ZO Petrovice dne 3. 12. 2020

Z Á P I S

ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 3. prosince 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2020
 5. Projednání Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora č. 14/2020/TDS mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
 6. Projednání Příkazní smlouvy č. 7/2020/KP mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora č. 14/2020/TDS mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice. Předmětem smlouvy je výkon odborného technického dozoru investora pro stavbu: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Celková cena za činnost TDI v letech 2020-2023 činí 22 990 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.3/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkazní smlouvu č. 7/2020/KP mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice. Předmětem smlouvy je manažerské řízení a realizace projektu: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Cena za manažerské řízení v letech 2020-2023 činí 42 350 Kč včetně DPH, cena za provedení monitoringu po dobu 10 let činí 12 100 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.4/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem převodu je křovinořez Husqvarna s příslušenstvím za celkovou cenu 19 062 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.5/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Energoregionem 2020 a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 52 000 Kč jako účelový příspěvek na zakoupení malé komunální techniky.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.6/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi TJ Petrovice a obcí Petrovice. Předmětem převodu jsou herní prvky a mobiliář umístěné na dětském hřišti u kulturního domu v Petrovicích v celkové ceně 468 221,60 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.7/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě 12130831 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Petrovice. Jedná se o sjednocení a úpravu finančně provozních podmínek za období 2007-2013 a 2014-2020 v rámci svazku VODOVODY A KANALIZACE, DSO Třebíč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.8/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo navýšení členského příspěvku DSO Moravskokrumlovsko ze 30 Kč na 40 Kč na občana, tj. celkem 15 000 Kč od roku 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.9/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko na rok 2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.10/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení adventního rozhlasového vysílání s vánoční tematikou za cenu 5000 Kč. Program v délce asi 50 minut je postaven na mluveném slovu moderátora v kombinaci s českými koledami a vánočními písněmi. Program bude vysílán v obecním rozhlase v neděli 20. 12. od 16 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.11/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Provoz bude opět zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.12/Z46-3.12.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 16. 12. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 3. prosince 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková