Zápis z 47. zasedání ZO Petrovice dne 16. 12. 2020

Z Á P I S

ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve středu 16. prosince 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Helena Janštová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2020
 5. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Informace starostky o výsledcích jednání 70. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko ze dne 15. 12. 2020
 7. Příkaz k provedení inventarizace
 8. Plán inventur
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční sazba poplatku od 1. 1. 2021 činí 550 Kč na občana.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o výsledcích jednání 70. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko ze dne 15. 12. 2020.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2020 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku uzavřené mezi obcí Petrovice a VODOVODY A KANALIZACE, svazkem vedeným v rejstříku dobrovolných svazků obcí. Jedná se o změnu výše oprávek majetku „Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita Za Humny“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku uzavřené mezi obcí Petrovice a VODOVODY A KANALIZACE, svazkem vedeným v rejstříku dobrovolných svazků obcí. Jedná se o změnu výše oprávek majetku „Petrovice – prodloužení vodovodu 2011, lokalita Farská zahrada“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku uzavřené mezi obcí Petrovice a VODOVODY A KANALIZACE, svazkem vedeným v rejstříku dobrovolných svazků obcí. Jedná se o změnu výše oprávek majetku „Petrovice, vodovod pro RD – 2012 na pozemcích p. č. 1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z47-16.12.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 1. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 16. prosince 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková