Zápis z 51. zasedání ZO Petrovice dne 25. 2. 2021

Z Á P I S

z 51. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 25. února 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání Darovací smlouvy mezi obcí a Jihomoravským krajem, předmětem smlouvy je pozemek p. č. 1711/15 v k. ú. Petrovice u M. Krumlova v majetku kraje
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z51-25.2.2021bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo umístění dvou kusů informační značky pro Truhlářství Josef Reiter, s. r. o. na obecní sloupek před hřbitovem na náklady žadatele.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je pozemek p. č. 1711/15 o výměře 122 m2 v k. ú. Petrovice u M. Krumlova v majetku Jihomoravského kraje, druh pozemku ostatní plocha. Jedná se o pozemek pod nově vybudovaným chodníkem podél čp. 73, 70 a 128. Obec uhradí částku 2000 Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce podle stavu ke dni 31. 12. 2020

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost O. S. a schválilo souhlasné stanovisko s umístněním stavby pergoly na pozemku žadatele p. č. 2766.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plánovací smlouvu č. 1/2021 mezi obcí Petrovice a stavebníkem K. B. Předmětem smlouvy je závazek obce vybudovat přípojku splaškové kanalizace na hranici pozemku stavebníka.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace ve výši 15 000 Kč v rámci dotačního příspěvku pro členské obce Sdružení místních samospráv ČR pod názvem „Informovaná obec 2021“.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o projektových záměrech – investičních prioritách Mateřské školy Petrovice.

 

 1. ZO projednalo žádost M. O. o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení pro stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích p. č. 2753 a 2754 v k. ú. Petrovice a schválilo souhlasné stanovisko. Investorem stavby je B. M.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost M. O. o povolení připojení sousední nemovitosti – sjezdu na parcele č. 2753 k novostavbě na parcele č. 2754. Investorem stavby je B. M. ZO upozorňuje žadatele na možnou mírnou změnu výškové úrovně budoucí komunikace oproti současnému stavu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z51-25.2.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:45 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 25. 3. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 25. února 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková