Zápis z 55. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 55. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 2. března 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání žádosti na odkup obecního pozemku p. č. 2635 o výměře 550 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost Michala Veleby z Lesonic o odkoupení obecní parcely p. č. 2635 (vinice) o výměře 550 m2 v  k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO schválilo záměr na prodej uvedeného pozemku, který bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 2/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost manželů Kateřiny a Petra Hrdličkových o odkoupení obecních parcel p. č. 2612, vinice o výměře 377 m2 a p. č. 2640, vinice o výměře 363 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO schválilo záměr na prodej předmětných parcel, který bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 3/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Dušana Utinka ze Suchohrdel u Miroslavi na zpracování znaleckého posudku na ocenění 35 parcel za celkovou cenu do 4500 Kč.

Usnesení č. 4/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017, viz příloha.

Usnesení č. 5/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o změně položek v rozpočtu 2017, které se týkají odvodu z loterií a podobných her.

 

 1. ZO projednalo žádost Tomáše Vespalce o pronájem části pozemku p. č. 613/8 o celkové výměře cca 7,5 m2 ve vlastnictví obce. Žadatel hodlá pozemek využít k umístění plechové montované garáže na zemědělskou techniku. ZO schválilo záměr na pronájem uvedené části pozemku, záměr bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 6/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost projektanta CERCE s.r.o. o vyjádření ke stavbě „RVDSL1728_M_BDOEL1006-DOEL1HR_MET“. Jedná se o stavbu nového telekomunikačního rozvaděče na pozemcích p. č. 2998 a 1699/2 ve vlastnictví obce Petrovice. ZO vyjádřilo souhlas za podmínky umístění rozvaděče v blízkosti autobusové čekárny.

Usnesení č. 7/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s vyjádřením pojišťovny Kooperativa k pojistné události č. 4164058995, kterým odmítla nárok na náhradu škody jako neoprávněný.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2016.

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti ČEPS Invest a.s., Praha o sdělení informace o existenci inženýrských sítí v katastru obce v plánované trase nového vedení vysokého napětí v rámci technické studie „Vedení 2×400 kV Slavětice – Sokolnice“. ZO není známa existence vedení inženýrských sítí v majetku obce v okolí plánované trasy, vede zde pouze páteřní síť plynovodu.

Usnesení č. 8/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku pana Ondřeje Adamského, Zelená Hora 93, IČ: 76580334, na opravu hliněné podlahy v malé světničce doškové chalupy. Celková cena včetně materiálu činí 15 700 Kč.

Usnesení č. 9/Z55 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku od společnosti DATABOX s.r.o. na nabídku balíčku služeb Smlouvy a zákony pro města a obce za cenu 1500 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 10/Z55 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo znění dotazníku pro zpracování programu rozvoje obce na období 2017 až 2025. Dotazník bude distribuován občanům, podnikatelům a spolkům v obci.

Usnesení č. 11/Z55 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství v objektu kulturního domu. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách a v regionálním tisku. Uzávěrka pro podání nabídek končí 13. dubna 2017 v 15 hodin. Nabídky je třeba doručit na adresu obecního úřadu.

Usnesení č. 12/Z55 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zřízení 2 pracovních míst v rámci VPP a pověřilo starostku vyřízením související administrativní agendy. Pracovní místa by byla zřízena od 1. 4. 2017.

Usnesení č. 13/Z55 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo povolení Masopustní zábavy dne 4. 3. 2017 v kulturním domě.

Usnesení č. 14/Z55 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:50 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 30. 3. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 2. března 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková