Zápis z 57. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 57. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 13. dubna 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Tomáš Vespalec a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Michala Veleby z Lesonic o odkoupení obecní parcely p. č. 2635 (vinice) o výměře 550 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 2/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Kateřiny a Petra Hrdličkových o odkoupení obecních parcel p. č. 2612, vinice o výměře 377 m2 a p. č. 2640, vinice o výměře 363 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 3/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Tomáše Vespalce o pronájem části pozemku p. č. 613/8 o celkové výměře cca 7,5 m2 ve vlastnictví obce za cenu 10 Kč ročně.

Usnesení č. 4/Z57 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a stavebníkem Pavlem Bognerem. Předmětem smlouvy je právo stavebníka provést stavbu „Přípojka vodovodu a splaškové kanalizace k rodinnému domu na parcele 2758 a 2757 v Petrovicích u Moravského Krumlova“ na části parcely p. č. 2762 ve vlastnictví obce.

Usnesení č. 5/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo došlé žádosti na pronájem nebytových prostor – pohostinství v objektu kulturního domu. Žádost zaslali Zdeněk Vybíral, Tomáš Urbánek, Miroslav a Iveta Jandásková, Petrovice. ZO vyhodnotilo došlé nabídky a schválilo pronajmout uvedené prostory paní Ivetě Jandáskové z Petrovic. ZO pověřilo starostku vypracováním smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 6/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Martina Karandyszewského na konání akce Memoriál bratrů Veselých 2017 ve dnech 5. – 6. července včetně taneční zábavy dne 5. 7. ve večerních hodinách. Akce se bude konat na hřišti a pod pergolou u kabin.

Usnesení č. 7/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo vytvoření nové turistické trasy ve spolupráci s Klubem českých turistů. Trasa spojuje Miroslav, Miroslavské Knínice, Bohutice, Lesonice, Petrovice a Moravský Krumlov.

Usnesení č. 8/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení software KEO4 Spisová služba, KEO4 SSL vazba na Czech POINT a KEO4 SSL vazba na konverzi z moci úřední za celkovou cenu 15 300 Kč bez DPH od dodavatele Organizační kancelář Znojmo s.r.o.

Usnesení č. 9/Z57 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkazní smlouvu mezi obcí Petrovice a Štěpánková dotace s.r.o. Předmětem smlouvy je obstarání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace před OÚ Petrovice“ za cenu 18 000 Kč.

Usnesení č. 10/Z57 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a Štěpánková dotace s.r.o. Předmětem smlouvy je provedení administrativní činnosti (zpracování dokumentace, žádosti o platbu a vypracování závěrečné zprávy pro MMR) na akci „Oprava místní komunikace před OÚ Petrovice“ za celkovou cenu 9 500 Kč.

Usnesení č. 11/Z57 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost MŠ Petrovice o příspěvek na opravu odsavače ve školní kuchyni a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 12/Z57 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění Zahájení 4. sezóny prohlídek doškové chalupy v sobotu 22. dubna od 14 hodin.

Usnesení č. 13/Z57 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 13. dubna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová  , Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková