Zápis z 58. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 58. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 27. dubna 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin od 17. července do 1. září z důvodu malování jídelny a řádné dovolené zaměstnanců.

Usnesení č. 2/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí záznam o provedení prověrky na stavem BOZP 2017 v mateřské škole Petrovice.

Usnesení č. 3/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017, viz příloha.

Usnesení č. 4/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost Tomáše Sobola z Moravského Krumlova o odkoupení obecní parcely p. č. 617/4, orná půda, výměra 70 m2. ZO schválilo záměr na prodej uvedené parcely, tento bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 5/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č. 616/13 a 613/20 od paní Anny Baštové z Vémyslic za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 6/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č. 400/2, 400/9, 2753, 2754 a 2755 od vlastníků Dany Hodečkové, Dalibora Závišky, Milana Závišky a Petra Závišky za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 7/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej částí obecní parcely p. č. 2282/1 o výměře 1232 a 820 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 8/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení podílu 4/6 parcel p. č. 613/18, 616/15 a 2848 od paní Josefy Pišínové za cenu 35Kč za m2.

Usnesení č. 9/Z58 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení podílu 1/6 parcel p. č. 613/18, 616/15 a 2848 od paní Františky Antošové za cenu 35Kč za m2.

Usnesení č. 10/Z58 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 11. 5. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 27. dubna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková