Zápis z 59. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 59. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 11. května 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Dalibor Záviška, Tomáš Vespalec, Eva Grunová a Irena Závišková. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje místostarosta obce Janu Čeperovou, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
 5. Projednání účetní závěrky obce za rok 2016
 6. Projednání účetní závěrky MŠ za rok 2016
 7. Různé
 8. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Místostarosta obce zahájil v 19:10 hodin zasedání a přivítal přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016 s výhradou. Současně schvaluje přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

Usnesení č. 2/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2016.

Usnesení č. 3/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2016.

Usnesení č. 4/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. st 67/1 od paní Květoslavy Kratochvílové, Dolní Lutyně za cenu 5000 Kč.

Usnesení č. 5/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 2962 o výměře 767 m2 od pana Pavla Daňhela za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 6/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č. 616/10 o výměře 27 m2 a 612/3 o výměře 64 m2 od paní Marie Ficové za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 7/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 616/11 o výměře 30 m2 od pana Martina Klima za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 8/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č. 2750 o výměře 766 m2 a p. č. 2870 o výměře 443 m2 od pana Josefa Hercíka za cenu 35 Kč za m2.

Usnesení č. 9/Z59 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecní parcely p. č. 2121 o výměře 374 m2, částí obecní parcely p. č. 2282/1 o výměře 182 a 60 m2 a části obecní parcely p. č. 2239 o výměře 2418 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 10/Z59 bylo schváleno.              PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Místostarosta obce poděkoval přítomným za účast a pozornost a ukončil zasedání ve 20:15 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 11. května 2017 zapsala:            Jana Čeperová

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, František Bílek

místostarosta obce: Roman Hájek