Zápis z 6. zasedání ZO Petrovice dne 31. 1. 2019

Z Á P I S

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 31. ledna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Nový chodník před RD 70, 73, 128“
 5. Projednání Dodatku č. 30 ke Smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2081 ze dne 1. 12. 1998 mezi Obcí Petrovice a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výsledek hodnocení nabídek z výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nový chodník před RD 70, 73, 128“. Byly doručeny 4 nabídky, z nichž nejnižší cenu nabídla firma GEO-stav Valeč s.r.o., 675 53 Valeč 142, a to ve výši 372 937,40 Kč s DPH. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo na uvedenou zakázku.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 30 ke Smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2081 ze dne 1. 12. 1998 mezi Obcí Petrovice a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Předmětem dodatku je aktualizace ceny za svoz směsného komunálního odpadu od 1. 1. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem 1 ks kontejneru na svoz kovového odpadu od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem 1 ks sběrné nádoby na svoz použitých kuchyňských olejů a tuků z domácnosti od společnosti FRITEX s.r.o.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky MŠ Petrovice o výši úplaty v mateřské škole od 1. 9. 2019 ve výši 390 Kč měsíčně.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo koncepční návrh úpravy zeleně v parčíku u autobusové zastávky.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi společností KORDIS JMK, a.s. a obcí Petrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je úhrada finančního příspěvku obce na IDS JMK ve výši 50 Kč na 1 obyvatele obce ročně, tj. za rok 2018 celkem 18 400 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Úřad práce o zřízení 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu 2.1 DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místních komunikaci MK-I a MK-J v obci Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu 2.3 DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci „Oprava povrchu zastávky autobusu – Petrovice“

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu 2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce mateřské školy v Petrovicích“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na JMK v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 na akce „Nový chodník před RD 70, 73, 128“, „Pořízení nových regálů do místní knihovny“ a dofinancování akce „Rekonstrukce mateřské školy v Petrovicích“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání dětského maškarního karnevalu v neděli 3. 2. 2019 v kulturním domě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15/Z6-31.1.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 20. 2. 2019 v 18 hodin na obecním úřadě.

 

dne 31. ledna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková