Zápis z 60. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 60. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 25. května 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Dalibor Záviška a Eva Grunová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Tomáše Vespalce a Janu Čeperovou.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (pohostinství) mezi obcí Petrovice a Ivetou Jandáskovou.

Usnesení č. 2/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 617/4 (orná půda) o výměře 70 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu Tomáši Sobolovi z Moravského Krumlova.

Usnesení č. 3/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh projektové dokumentace na akci „Lesopark Petrovice“ zhotovený Ing. Dušanem Utinkem.

Usnesení č. 4/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole v Petrovicích na školní rok 2017/18, a to z počtu dětí 24 na počet dětí 27. Dále ZO projednalo a schválilo hrazení mzdových prostředků a zákonných odvodů pro chůvu Danu Slámovou z rozpočtu školy poskytnutého zřizovatelem.

Usnesení č. 5/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí výsledky školní inspekce v Mateřské škole Petrovice. Chod i vybavení mateřské školy bylo ze strany inspekce hodnoceno velmi kladně.

Usnesení č. 6/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava místních komunikací před OÚ Petrovice“ v rámci dotačního programu z MMR Podpory obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních komunikací. Lhůta pro podávání nabídek je do 15. 6. 2017 v 15:00 hodin na adresu OÚ Petrovice, termín otevírání obálek a hodnocení nabídek je 15. 6. 2017 v 15:10 hodin na obecním úřadě. ZO schválilo oslovení následujících firem: Pelán stav, s.r.o., Inženýrské stavby Neumann s.r.o., Strabag a.s., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. a COLAS CZ, a.s.

Usnesení č. 7/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Oprava místních komunikací před OÚ Petrovice“: Irena Závišková, Roman Hájek a Helena Janštová, náhradníci Jana Čeperová, František Bílek, Tomáš Vespalec a Bohumír Vespalec.

Usnesení č. 8/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo oslovení 3 firem na stavební práce na akci „Oprava chodníku před kostelem – Petrovice“, a to Pelán stav, s.r.o., Inženýrské stavby Neumann s.r.o., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Termín zhotovení 18. 9. až 31. 10. 2017.

Usnesení č. 9/Z60 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o přidělení dotace od sdružení Energoregion 2020 v rámci projektu „nákup malé komunální techniky II“ ve výši 52 000 Kč. Minimální spolufinancování obce je 13 000 Kč. ZO pověřilo starostku požádat firmu Agroservis Holý o cenovou nabídku na křovinořez, travní sekačku s pojezdem a foukač listí.

Usnesení č. 10/Z60 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktualitami z 96. členské schůze mikroregionu Moravskokrumlovsko, která se konala 24. 5. ve Skalici. V rámci spolupráce obcí byla vybrána nejlevnější firma pro pořízení PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), a to Ing. Vladimír Novotný, Třebíč. Pro naši obec činí celková cena za PENB pro kulturní dům a mateřskou školu 6 175 Kč.

Usnesení č. 11/Z60 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení podílu 1/6 parcel p. č. 613/18, 616/15 a 2848 od paní Zdenky Fleischerové z Jezeřan – Maršovic za cenu 38 Kč za m2.

Usnesení č. 12/Z60 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 23:15 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 25. května 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková