Zápis z 61. zasedání ZO Petrovice dne 15. 6. 2017

ZÁPIS

Z 61. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. června 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se František Bílek a Bohumír Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Tomáše Vespalce a Helenu Janštovou.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup pozemků p. č. 2790 o výměře 5434 m2, p. č. 2960 o výměře 361 m2 a p. č. 2965 o výměře 375 m2, vše orná půda, od vlastníků Mgr. Olga Černá, Znojmo, Libuše Drochytková, Brno a Hana Strnadová, Brno za celkovou cenu 134 440 Kč.

Usnesení č. 3/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na akci „Petrovice – oprava chodníku u kostela“ v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova.

Usnesení č. 4/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecních parcel p. č. 2864 o výměře 26 m2 a p. č. 2865 o výměře 20 m2 a části obecní parcely p. č. 1704/5 o výměře cca 5 m2 před RD č. p. 124. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 5/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se stavbou zděného oplocení zahrady p. č. 83/2 a se zřízením vjezdu na parcelu 83/2.

Usnesení č. 6/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost spolku „Miroslavský spolek aktivních – MIROSA“ o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů pro značení turistické stezky v katastru obce Petrovice. Jedná se stezku, která propojuje Miroslav, Miroslavské Knínice, Bohutice, Lesonice, Petrovice a Moravský Krumlov.

Usnesení č. 7/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo výpočet podílu obce na financování sociálních služeb a schválilo pro rok 2017 výpočet podle varianty B, což je založeno na solidárním principu a vychází z počtu obyvatel v obci. Za obec Petrovice se jedná o částku 4 400 Kč v roce 2017.

Usnesení č. 8/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO se Zprávou o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace před OÚ – Petrovice“. Z celkem 5 oslovených dodavatelů došly 3 nabídky, z nichž všechny splnily veškeré požadované podmínky stanovené v písemné výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha, který nabídl nejnižší cenu ve výši 1 399 776,40 Kč včetně DPH. ZO schválilo uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a pověřilo starostku jejím podpisem.

Usnesení č. 9/Z61 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO schválilo nabídku firmy Organizační kancelář Znojmo spol. s r. o., Dr. Milady Horákové 12, 669 02, Znojmo, na pořízení nového kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C227. Jedná se              o kopírovací stroj, síťovou tiskárnu a skener formátu až A3 za cenu 52 998 Kč vč. DPH (cena stroje včetně dopravy, instalace a zaškolení).

Usnesení č. 10/Z61 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:05 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. června 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková