Zápis z 62. zasedání ZO Petrovice dne 29. 6. 2017

ZÁPIS

Z 62. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 29. června 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová, Helena Janštová, Dalibor Záviška a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Janu Čeperovou.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č.. 6/2017
 5. Různé
 6. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup pozemků od Agrodružstva Petrovice: p. č. 2749 o výměře 757 m2, p. č. 2846 o výměře 926 m2, p. č. 2847 o výměře 910 m2, vše za cenu obvyklou ve výši 35 Kč/ m2, dále p. č. 2127 o výměře 1609 m2 za cenu dle bonity ve výši 27 401 Kč, p. č. 2110 o výměře 1144 m2 za cenu dle bonity ve výši 19 679 Kč a p. č. 2116 o výměře 2363 m2 za cenu dle bonity ve výši 40 242 Kč, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Celková kupní cena za všechny parcely je 178 077 Kč.

Usnesení č. 3/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce: p. č. st. 186/14 o výměře 22 m2, p. č. st. 186/17 o výměře 10 m2, p. č. st. 196/8 o výměře 220 m2, p. č. st. 211/1 o výměře 163 m2, p. č. 1611/45 o výměře 423 m2, p. č. 1679/4 o výměře 1601 m2, p. č. 1679/7 o výměře 179 m2, p. č. 2882 o výměře 4851 m2, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a pozemku p. č. 2231 o výměře 265 m2 v k. ú. Dobelice. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 4/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení zahradní techniky v rámci dotačního programu od Energoregionu 2020. ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy Agroservis Jan Holý ve výši cca 65 000 Kč.

Usnesení č. 5/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o žádosti ředitelky MŠ Petrovice o navýšení kapacity MŠ Petrovice z 25 na 28 dětí, zaslanou Krajské hygienické stanici Brno, pracoviště Znojmo.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Požární řád obce Petrovice s účinností od 1. července 2017.

Usnesení č. 6/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku Servisní a materiálové smlouvy od dodavatele Ing. Zdeňka Knesla, Židlochovice.

Usnesení č. 7/Z62 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 20. 7. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. června 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková