Zápis z 65. zasedání ZO Petrovice dne 31. 8. 2017

ZÁPIS

Z 65. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 31. srpna 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Jana Čeperová, Eva Grunová, Roman Hájek a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Tomáše Vespalce, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO pověřuje starostku vypracovat nájemní smlouvu se společností Starnet, s. r. o., Ant. Barcala 1449/26a, 370 05 České Budějovice, o pronájem části pozemku p. č. 2526 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m. Finanční vyrovnání za pronájem bude řešeno věcným plněním, a to internetové připojení pro obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, hasičská zbrojnice a kulturní dům) zcela zdarma včetně servisu po celou dobu trvání smlouvy.

Usnesení č. 2/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku pro výsadbu lesoparku v Petrovicích od firmy Jiří Vacek, Trstěnice 98. Celková cena vč. DPH činí 207 297,20 Kč. Druhá oslovená firma (p. Karel Raboň z Moravského Krumlova) nabídku z kapacitních důvodů nedodala.

Usnesení č. 3/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje z rejstříku škol a školských zařízení, č. j. JMK123886/2017.

Usnesení č. 4/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů H. z Rybníků se stavbou rodinného domu na parcele p. č. 2903 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle doložené koordinační situace.

Usnesení č. 5/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo objednávku na stavební práce včetně materiálu, které jsou nad rámec oprav komunikace zahrnutých do dotačního programu MMR ČR – odkopávky pro silnice, vodorovné přemístění výkopku, betonování, postřik, podkladní vrstvy, osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože, betonové krajníky, osazení příkopového žlabu do betonu z betonových tvárnic, betonový odvodňovací žlab, výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí. Termín dokončení prací do 31. října 2017, předpokládaná cena cca 230 000 Kč bez DPH. Práce provede firma COLAS CZ, a. s.

Usnesení č. 6/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 31. srpna 2017 zapsal: Tomáš Vespalec

zápis ověřili: František Bílek, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková