Zápis z 65. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 65. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 31. srpna 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Jana Čeperová, Eva Grunová, Roman Hájek a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Tomáše Vespalce, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO pověřuje starostku vypracovat nájemní smlouvu se společností Starnet, s. r. o., Ant. Barcala 1449/26a, 370 05 České Budějovice, o pronájem části pozemku p. č. 2526 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m. Finanční vyrovnání za pronájem bude řešeno věcným plněním, a to internetové připojení pro obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, hasičská zbrojnice a kulturní dům) zcela zdarma včetně servisu po celou dobu trvání smlouvy.

Usnesení č. 2/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku pro výsadbu lesoparku v Petrovicích od firmy Jiří Vacek, Trstěnice 98. Celková cena vč. DPH činí 207 297,20 Kč. Druhá oslovená firma (p. Karel Raboň z Moravského Krumlova) nabídku z kapacitních důvodů nedodala.

Usnesení č. 3/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje z rejstříku škol a školských zařízení, č. j. JMK123886/2017.

Usnesení č. 4/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost manželů H. z Rybníků se stavbou rodinného domu na parcele p. č. 2903 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle doložené koordinační situace.

Usnesení č. 5/Z65 bylo schváleno.                PRO: 5                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 31. srpna 2017 zapsal: Tomáš Vespalec

zápis ověřili: František Bílek, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková