Zápis z 66. zasedání ZO Petrovice dne 14. 9. 2017

ZÁPIS

Z 66. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 14. září 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová, Tomáš Vespalec a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:45 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a PELÁN stav s.r.o. Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava chodníků u kostela“ za celkovou cenu 453 417,36 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 3/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo objednávku vyspravení obecní komunikace, která se napojuje na opravenou místní komunikaci v lokalitě u RD čp. 145. Cena včetně DPH činí cca 70 000 Kč. Práce provede firma COLAS CZ a.s.

Usnesení č. 4/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej technického zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě. Zájemci mohou doručit své nabídky do 12. října 2017 do 18.30 hodin na adresu obecního úřadu.

Usnesení č. 5/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy COLAS CZ a.s. na opravu nezpevněných cest v katastru obce s využitím recyklátu. Cena za 1 m2 opravy činí 60 Kč bez DPH, předpokládaná výměra opravených cest je cca 3 000 m2.

Usnesení č. 6/Z66 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:25 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat v úterý 26. 9. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. září 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková