Zápis z 67. zasedání ZO Petrovice dne 26. 9. 2017

ZÁPIS

Z 67. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 26. září 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

 Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s provedením novostavby garáže pro osobní vozidlo v řadové zástavbě v Petrovicích na pozemku ve vlastnictví J. K. p. č. 613/33 .

Usnesení č. 2/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost J. K. o povolení vjezdu z a do garáže na pozemku p. č. 613/33 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Vjezd se nachází na obecní parcele p. č. 613/8.

Usnesení č. 3/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2239/2 o výměře 2418 m2, lesní pozemek, panu J. H., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.

Usnesení č. 4/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/4 o výměře 182 m2, lesní pozemek, paní M. F., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.

Usnesení č. 5/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/5 o výměře 820 m2, lesní pozemek, paní D. H., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.

Usnesení č. 6/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/6 o výměře 1232m2, lesní pozemek, panu D. Z., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.

Usnesení č. 7/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/7 o výměře 60m2, lesní pozemek, panu M. K., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.

Usnesení č. 8/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o pořádání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 14. 10. 2017 v kulturním domě.

Usnesení č. 9/Z67 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost chasy o prominutí poplatku za pronájem sálu během hodů.

Usnesení č. 10/Z67 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře cca 230 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 11/Z67 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo s firmou Jiří Vacek, Trstěnice, která provede výsadbu lesoparku dle projektové dokumentace Ing. Dušana Utinka. Práce budou provedeny v měsících říjen až prosinec 2017, cena díla je 215 767,20 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 12/Z67 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 10. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 26. září 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková