Zápis z 69. zasedání ZO Petrovice dne 26. 10. 2017

ZÁPIS

Z 69. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 26. října 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

  

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Jana Čeperová a Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Prodej obecního majetku – technické zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z69 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecního majetku – technického zařízení pro provoz obecní bezdrátové internetové sítě za částku 20 000 Kč společnosti Starnet, která podala cenovou nabídku jako jediný zájemce.

Usnesení č. 2/Z69 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi obcí Petrovice a městem Moravský Krumlov. Jedná se o příspěvek obce ve výši 4 400 Kč na financování sociálních služeb v rámci správního obvodu ORP Moravský Krumlov.

Usnesení č. 3/Z69 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo záměr na prodej části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. O parcelu projevil zájem jediný zájemce T. V., který na své náklady pořídí geometrický plán uvedeného pozemku.

Usnesení č. 4/Z69 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na obědy pro pracovníky na VPP ve stejné výši jako u seniorů.

Usnesení č. 5/Z69 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 9. 11. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 26. října 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková