Zápis z 70. zasedání ZO Petrovice dne 9. 11. 2017

ZÁPIS

Z 70. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 9. listopadu 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

 

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 5. Různé
 6. Závěr

 

 Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z70 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z70 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 3/Z70 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje v obci dne 9. 10. 2017.

Usnesení č. 4/Z70 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.

Usnesení č. 5/Z70 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 9. listopadu 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková