Zápis z 71. zasedání ZO Petrovice dne 23. 11. 2017

ZÁPIS

Z 71. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 23. listopadu 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se František Bílek, Dalibor Záviška a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (přezkoumané období 1. 1. – 30. 9. 2017) s výborným výsledkem, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schválilo poskytnutí odměny účetní obce ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 3/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení nové chladničky a 2 ks mrazniček do kuchyně mateřské školy za celkovou částka včetně dopravy ve výši 21 454 Kč.

Usnesení č. 4/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru obci Dobelice na vystavění pomníku padlým občanům v 1. světové válce ve výši 3 000 Kč. Částka bude zaslána na bankovní účet, který byl pro sbírku otevřen u Komerční banky, a.s.

Usnesení č. 5/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Petrovice „Pohádkovým krokem celým rokem“.

Usnesení č. 6/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky Mateřské školy Petrovice o doplatek na navýšení platů provozních zaměstnanců od 1. 11. 2017 ve výši 4 788 Kč.

Usnesení č. 7/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice a ON – OK Libina s.r.o. uzavřenou dne 20. 2. 2015.

Usnesení č. 8/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo pracovní verzi Strategického plánu obce a uložilo starostce, aby do ní do příštího zasedání ZO zapracovala projednané připomínky.

Usnesení č. 9/Z71 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (výstavba v rámci stavební akce „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ na pozemcích fyzických osob) a pověřilo starostku a místostarostu přípravou příslušných smluv s dotčenými majiteli pozemků a jejich následným vkladem do katastru nemovitostí, poplatek za návrh na vklad uhradí obec.

Usnesení č. 10/Z71 bylo schváleno.              PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:20 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 23. listopadu 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková