Zápis z 72. zasedání ZO Petrovice dne 14. 12. 2017

ZÁPIS

Z 72. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 14. prosince 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Dalibor Záviška a Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2017
 5. Schválení rozpočtu na rok 2018
 6. Schválení plánu inventur pro rok 2017
 7. Příkaz k provedení inventarizace
 8. Schválení Strategického plánu na roky 2018 – 2024
 9. Různé
 10. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo plánu inventur pro rok 2017, viz příloha.

Usnesení č. 4/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2017 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017. Složení ústřední inventarizační komise: předsedkyně Helena Janštová, členové Roman Hájek a Marie Fálová. Složení dílčí inventarizační komise: předseda Bohumír Vespalec, členové Jana Cejpková, Florián Vyžrálek a Marie Fálová. Složení likvidační komise: předsedkyně Eva Grunová, členové František Bílek a Tomáš Vespalec.

Usnesení č. 5/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem bezúplatného převodu je trampolína v ceně 10 106 Kč.

Usnesení č. 6/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo požádat DSO Moravskokrumlovsko o pořízení 3 ks plynových topidel v rámci dotace Nadace ČEZ na rok 2018.

Usnesení č. 7/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2018. ZO stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta obce 7000 Kč, člen zastupitelstva obce 340 Kč.

Usnesení č. 8/Z72 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci stavby “Petrovice – Pelikán, NN příp. kab. příp.“. Jedná se o vybudování nové elektrické přípojky NN pro RD č. p. 129 na parcele 2707/7.

Usnesení č. 9/Z72 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Petrovice a společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na parcele p. č. 2292 v rámci plánované realizace stavby “Petrovice – Pelikán, NN příp. kab. příp“.

Usnesení č. 10/Z72 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci stavby “Petrovice – č.71, Šoukal Petr, NN úpr. příp.“. Jedná se o vybudování nové elektrické přípojky NN pro RD č. p. 71 na parcele 1699/15.

Usnesení č. 11/Z72 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Petrovice a společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na parcele p. č. 1699/15 v rámci plánované realizace stavby “Petrovice – č.71, Šoukal Petr, NN úpr. příp.“.

Usnesení č. 12/Z72 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo Strategický plán obce na roky 2018 – 2024 a odložilo schválení jeho konečného znění na příští zasedání ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu na 52 000 Kč od Energoregionu 2020, Náměšť nad Oslavou. Tento účelový příspěvek slouží k zakoupení malé komunální techniky.

Usnesení č. 13/Z72 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 23:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 4. 1. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. prosince 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková