Zápis z 73. zasedání ZO Petrovice dne 4. 1. 2018

ZÁPIS

Z 73. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 4. ledna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

  

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Různé
  5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

  1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z73 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2018 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 2/Z73 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s pořádáním koloběžkových závodů v katastru naší obce ve dnech 1. a 2. září 2018. Hlavním pořadatelem závodů bude Zdeněk Hercik.

Usnesení č. 3/Z73 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS o prominutí poplatku za pronájem sálu KD na Silvestrovskou zábavu.

Usnesení č. 4/Z73 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 4. ledna 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková