Zápis z 74. zasedání ZO Petrovice dne 18. 1. 2018

ZÁPIS

Z 74. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 18. ledna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvila se Eva Grunová a Irena Závišková. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje místostarosta obce Janu Čeperovou, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

  

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Místostarosta obce zahájil v 19:15 hodin zasedání a přivítal přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z74 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z74 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost p. H. o náhradu nákladů spojených s převodem pozemků dle usnesení č. 4/Z67 a schválilo smlouvu k poskytnutí individuální dotace ve výši 1 696 Kč.

Usnesení č. 3/Z74 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 29 ke smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2081 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Předmětem je navýšení ceny za uvedenou službu na částku 254 259 Kč bez DPH za rok.

Usnesení č. 4/Z74 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Program rozvoje obce Petrovice na roky 2018 – 2024.

Usnesení č. 5/Z74 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Místostarosta obce poděkoval přítomným za účast a pozornost a ukončil zasedání ve 20:45 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 1. 2. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 18. ledna 2018 zapsala: Jana Čeperová

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

místostarosta obce: Roman Hájek