Zápis z 75. zasedání ZO Petrovice dne 1. 2. 2018

ZÁPIS

Z 75. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 1. února 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvila se Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Františka Bílka.

  

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace, na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vyjádřilo souhlasné stanovisko s iniciativou mikroregionu Moravskokrumlovsko na zlepšení situace na železniční stanici Rakšice. Jedná se především o rozšíření parkovacích míst včetně úpravy autobusové zastávky.

Usnesení č. 3/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo nabídku Úřadu práce na poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce a schválilo podání žádosti o 2 pracovní místa v rámci VPP.

Usnesení č. 4/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s finálním dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko“.

Usnesení č. 5/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o povolení konání masopustní zábavy dne 17. 2. a divadelních představení v 6 termínech v kulturním domě.

Usnesení č. 6/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 7/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup univerzálního kuchyňského robotu SPAR SP-22 do školní kuchyně za cenu 58 703 Kč.

Usnesení č. 8/Z75 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecních parcel p. č. 1704/9 o výměře 5 m2, p. č. 2864 o výměře 26 m2 a p. č. 2865 o výměře 20 m2 p. J. O., cena celkem 1610 Kč.

Usnesení č. 9/Z75 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup parcel od p. J. O. p. č. 2999 a 83/3 vzniklých podle geometrického plánu č. 416-231/2017 za cenu 1610 Kč.

Usnesení č. 10/Z75 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost p. V. K. o povolení umístění včelích úlů na obecní pozemek p. č. 2881.

Usnesení č. 11/Z75 bylo schváleno.              PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 2. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 1. února 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková