Zápis z 77. zasedání ZO Petrovice dne 1. 3. 2018

ZÁPIS

ZE 77. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 1. března 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 5. Projednání inventarizační zprávy obce Petrovice
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2017.

Usnesení č. 3/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o stížnosti L. B. na chování nezletilého občana naší obce. ZO se shodlo, že v tomto případě není obec kompetentní k řešení této situace a nabízí stěžovatelce řešit problém u přestupkové komise MěÚ Moravský Krumlov.

Usnesení č. 4/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost místostarosty obce Ing. Romana Hájka o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to pokácení 2 ks bříz na obecním pozemku p. č. 2981 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Tyto stromy rostou v těsné blízkosti RD čp. 32 u kulturního domu, jsou ve špatném stavu, uschlé větve ohrožují zdraví osob a majetek občanů, na obvodové zdi sousední budovy jsou narušené základy a obvodové zdivo je prasklé. Jedná se o havarijní stav. Dále žadatel žádá o pokácení 3 ks bříz na obecním pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v parčíku u autobusové zastávky. Stromy rostou v těsné blízkosti rodinných domů, jsou ve špatném stavu, uschlé větve ohrožují zdraví a majetek občanů, navíc jsou stromy v těsné blízkosti nadzemního elektrického vedení a obecního rozhlasu. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že stromy jsou ve stavu, který uvádí žadatel a tyto skutečnosti jsou opodstatněné a dostačující pro vydání schválení kácení uvedených bříz. Obec Petrovice se vzdává práva na odvolání. Kácení stromů bude provedeno v měsíci březnu za odborné pomoci Hasičského záchranného sboru JMK, pracoviště Moravský Krumlov. O termínu kácení bude informován i vedoucí pracovník Odboru životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov. V prostoru parčíku u autobusové zastávky bude provedena náhradní výsadba.

Usnesení č. 5/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 1. ZO schvaluje záměr na prodej dřeva z pokácených bříz u zastávky a kulturního domu. Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad nabídky v zalepené obálce označené „Nabídku dřevo – zastávka“ nebo „Nabídka dřevo – kulturní dům“. Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele a nabízenou cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do čtvrtka 29.3.2018 do 16 hodin na obecní úřad. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 29.3.2018. Obec požaduje po vybraném majiteli dřeva, aby vše bylo odklizeno do 14.4.2018. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách.

Usnesení č. 6/Z77 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 3. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 1. března 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková