Zápis z 79. zasedání ZO Petrovice dne 29. 3. 2018

ZÁPIS

ZE 79. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 29. března 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Františka Bílka a Dalibora Závišku.

 

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 5. Projednání nabídky na rozšíření služeb Codexis
 6. Informace z ÚZSVM k užívání pozemku č. st. 250 v k. ú. Petrovice u M. K.
 7. Vyhodnocení nabídek na odkup dřeva
 8. Různé
 9. Závěr

 

 Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku na zakoupení rozšíření právního informačního systému CODEXIS o modul MONITOR GDPR Online za cenu 16 000 Kč bez DPH na 2 roky.

Usnesení č. 3/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo úhradu částky 14 417 Kč ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezesmluvní užívání pozemku p. č. st. 250 (kulturní dům) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za roky 2014 až 2017.

Usnesení č. 4/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo objednávku na opravy pomníku padlým ve světových válkách od MgA. Stanislava Müllera za celkovou cenu 90 000 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 5/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost ředitelky ZŠ Lesonice a schválilo poskytnutí finančního daru ZŠ Lesonice ve výši 15 000 Kč.

Usnesení č. 6/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení nového notebooku pro potřeby obecního úřadu za cenu cca 20 000 Kč bez DPH. Stávající notebook bude použit pro účely knihovny.

Usnesení č. 7/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vyhodnotilo došlé cenové nabídky za pokácené březové dřevo u zastávky a kulturního domu. Celkem bylo doručeno 5 nabídek. Nejvyšší cenové nabídky podali: za dřevo u zastávky T. V. ve výši 4124 Kč, za dřevo u kulturního domu S. V. ve výši 1500 Kč. ZO schválilo prodej dřeva uvedeným dvěma zájemcům.

Usnesení č. 8/Z79 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej obecních parcel p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2, p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2, p. č. 2491 trvalý travní porost o výměře 1718 m2 a 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2 a p. č. 613/36 ostatní plocha o výměře 7 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 9/Z79 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 2

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 12. 4. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. března 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková