Zápis z 80. zasedání ZO Petrovice dne 12. 4. 2018

ZÁPIS

Z 80. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 12. dubna 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Tomáš Vespalec a Eva Grunová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Projednání záměru obce na prodej, pronájem nebo směnu pozemků dle usnesení č. 6/Z78 ze dne 15. 3. 2018
 5. Organizační zajištění zahájení 5. sezóny prohlídek doškové chalupy dne 21. dubna 2018
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:20 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2616 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 567 m2, druh pozemku vinice panu Z. B. Cena za 1 m2 je 15 Kč.

Usnesení č. 2/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2671 o výměře 362 m2 a p. č. 2599 o výměře 415 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova kupujícímu panu J. S. za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 3/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2645 o výměře 361 m2 a p. č. 2607 o výměře 389 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova kupujícímu J. Z. za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 4/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2631 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 548 m2, druh pozemku vinice panu P. T. za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 5/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnu pozemku p. č. 2957 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 493 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví obce Petrovice za pozemek p. č. 2751 o výměře 456 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví R. H. Cenu za rozdíl výměr 37 m2 x 40 Kč za 1 m2, tj. celkem 1480 Kč doplatí R. H.

Usnesení č. 6/Z80 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 1

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění zahájení 5. sezóny prohlídek doškové chalupy dne 21. dubna 2018. Schůzka účinkujících a zastupitelů na domluvu se bude konat v úterý 17. dubna v 19 hodin v kulturním domě.

Usnesení č. 7/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o podání žádosti Nadaci ČEZ o dotaci ve výši 240 000 Kč na opravu střešního pláště mateřské školy.

Usnesení č. 8/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zapojení obce do Malého festivalu loutky 2018 konáním jednoho loutkového představení. Obec navrhuje termín konání v neděli 9. září 2018 v 10 hodin v sále kulturního domu. Příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.

Usnesení č. 9/Z80 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o stanovisko ke stávajícímu a budoucímu využití pozemků v okolí kulturního domu. ZO uložilo starostce vypracování požadovaného stanoviska.

Usnesení č. 10/Z80 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zapojení obce do společné mikroregionální akce Moravskokrumlovskem na kole. Akce se bude konat v sobotu 12. května.

Usnesení č. 11/Z80 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o setkání starostů ve Znojmě s vedením Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 12/Z80 bylo schváleno.              PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 12. dubna 2018 zapsal:               Roman Hájek

zápis ověřili:                                       Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce:                                  Irena Závišková