Zápis z 83. zasedání ZO Petrovice dne 24. 5. 2018

ZÁPIS

Z 83. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 24. května 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Informace starostky ke GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů)
 5. Schválení Spisového a skartačního řádu obce Petrovice
 6. Schválení Provozního řádu výpočetní techniky
 7. Schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
 8. Dodatek ke Zřizovací listině JSDH
 9. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 10. Různé
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO aktuální situaci vzhledem ke GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec a Mateřskou školu Petrovice bude ing. Lenka Řezáčová.

Usnesení č. 2/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Spisový a skartační řád obce Petrovice (Směrnice č. 2/2018).

Usnesení č. 3/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Provozní řád výpočetní techniky (Směrnice č. 3/2018).

Usnesení č. 4/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji (Směrnice č. 4/2018).

Usnesení č. 5/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek ke Zřizovací listině JSDH. Obsahem dodatku je úprava práv a povinností obce Petrovice jakožto správce osobních údajů členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice.

Usnesení č. 6/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2018, viz příloha.

Usnesení č. 7/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Dotace ve výši 250 000 Kč bude poskytnuta na realizaci akce „Oprava povrchu chodníku podél komunikace 4135.

Usnesení č. 8/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost H. G. o podzimní prořezání ořešáku na obecním pozemku p. č. 1699/6 vedle domu č.p. 55. Část větví zasahuje nad pozemek žadatelky a střechu jejich domu. ZO konstatovalo oprávněnost žádosti a schválilo, že prořezání bude vzhledem k době vegetace řešeno až koncem roku v období vegetačního klidu.

Usnesení č. 9/Z83 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování hostingových služeb č. INS02087/1 mezi ALIS, spol. s r. o., Česká Lípa a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru a v zálohování na serveru při respektování opatření požadovaných Nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR).

Usnesení č. 10/Z83 bylo schváleno.              PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2636 o výměře 547 m2, druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu R. V. za cenu 15 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 11/Z83 bylo schváleno.              PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost P. D. o koupi pozemku nebo části pozemku p. č. 2124, 2122, 2123/1 a 2131. ZO neschválilo prodej uvedených pozemků.

Usnesení č. 12/Z83 bylo schváleno.              PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání cimbálové zábavy před kulturním domem v sobotu 26. 5. 2018.

Usnesení č. 13/Z83 bylo schváleno.              PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 6. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 24. května 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková