Zápis z 84. zasedání ZO Petrovice dne 7. 6. 2018

ZÁPIS

Z 84. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 7. června 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Dalibora Závišku a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
 5. Přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2017
 8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou E. ON a.s.
 9. Různé
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 20:00 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2017 s výhradou. Současně schválilo přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

Usnesení č. 2/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce za rok 2017.

Usnesení č. 3/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2017.

Usnesení č. 4/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330047405/001 mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně pro stavbu „Petrovice-č.71, Šoukal Petr: NN úpr. příp.“ na obecní parcele p. č. 1669/15 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 5/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Petrovice pro období 2018 až 2022, a to 9 členů.

Usnesení č. 6/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole obce Petrovice provedené Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.

Usnesení č. 7/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko.

Usnesení č. 8/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje k přeladění analogové radiové sítě HZS ČR.

Usnesení č. 9/Z84 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 7. června 2018 zapsal:  Roman Hájek

zápis ověřili: Dalibor Záviška, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková