Zápis z 85. zasedání ZO Petrovice dne 21. 6. 2018

ZÁPIS

Z 85. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 21. června 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Eva Grunová, Jana Čeperová a Tomáš Vespalec, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 5. Prodej obecních pozemků p. č. 612/3 ostatní plocha a p. č. 613/4 ostatní plocha
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:00 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p. č. 612/3 o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní plocha manželům S. za cenu 40 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 3/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 613/4, druh ostatní plocha. Z uvedené parcely bude geometrickým plánem vyjmuta část o výměře cca 50 m2, na níž se nachází studna pro bytový dům č.p. 136 a rovněž část o výměře cca 2 m2, na níž se nachází přípojka NN.

Usnesení č. 4/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup pozemku p. č. 2113 o výměře 605 m2, druh pozemku orná půda, od manželů S. za cenu 25 Kč za 1 m2.

Usnesení č. 5/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je plánovaná realizace stavby „Oprava povrchu chodníku – Petrovice podél III/4135, směr Mor. Krumlov“ na části pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a obci Petrovice, který je svěřený Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je plánovaná realizace stavby „Nový chodník před RD 70, 73 128 v obci Petrovice“ na části pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a obci Petrovice, který je svěřený Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 7/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost T. V. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parcely p. č. 618/3. ZO schválilo ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. června 2018.

Usnesení č. 8/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání akce Turnaj v ruských kuželkách na dětském hřišti u kulturního domu.

Usnesení č. 9/Z85 bylo schváleno.               PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“. ZO rozhodlo oslovit následující firmy: Pelán stav, s.r.o., Inženýrské stavby Neumann s.r.o., JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. a COLAS CZ, a.s.

Usnesení č. 10/Z85 bylo schváleno.                         PRO: 6                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 19. 7. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 21. června 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková