Zápis z 86. zasedání ZO Petrovice dne 19. 7. 2018

ZÁPIS

Z 86. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 19. července 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“
 5. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 6. Různé
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo výsledky výběrového řízení na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“. Vzhledem k tomu, že na tuto akci nebyla doručena žádná cenová nabídka, ZO schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na stejnou akci. Budou osloveny stejné firmy, termín doručení nabídek do 9. 8. 2018 do 15:00, termín dokončení akce se prodlužuje do 20. 12. 2018.

Usnesení č. 2/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2018, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Plán rozvoje sportu v obci Petrovice na období 2018 – 2025.

Usnesení č. 4/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh projektu na rekonstrukci autobusové zastávky. Zastupitelé navrhli drobné změny a pověřili starostku na jejich vyřízení s projektantem.

Usnesení č. 5/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo výdejní místo pitné vody pro případ krize nedostatku pitné vody. Výdejní místo pro cisternu nebo balenou vodu bude před hasičskou zbrojnicí.

Usnesení č. 6/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost M.T. o odstoupení od pronájmu vinice p. č. 2628 o výměře 619 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a schválilo prodej uvedené parcely tomuto zájemci za cenu 15 Kč za m2.

Usnesení č. 7/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Starnet o zřízení věcného břemene pro elektrické vedení na pozemcích p. č. 2471, 2525, 2526 a 2534 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice. Podmínkou je možnost napojení na el. vedení pro potřeby obce.

Usnesení č. 8/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu mezi obcí Petrovice a NUVIA a.s. Předmětem smlouvy je dar 2 ks slunečníků v celkové hodnotě 23 716 Kč s DPH od společnosti NUVIA pro obec Petrovice.

Usnesení č. 9/Z86 bylo schváleno.               PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti ČEZ o souhlasné stanovisko s umístěním koncového prvku varování v rámci projektu „Zpracování studie proveditelnosti pro výměnu a doplnění koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu koncových prvků varování v areálu JE Dukovany“. Jedná se výměnu stávající rotační sirény na budově hasičské zbrojnice za novou digitální elektronickou sirénu. Obec jako vlastník nemovitosti souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČEZ, a.s.

Usnesení č. 10/Z86 bylo schváleno.                         PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku od společnosti Colas na opravu cesty a parkoviště u hřbitova za cenu cca 170 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 11/Z86 bylo schváleno.                         PRO: 8                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o jednání starostky a místostarosty s ředitelkou a učitelkou MŠ Petrovice, na němž byly projednány provozní záležitosti.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:35 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 9. 8. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 19. července 2018 zapsal:  Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková