Zápis z 89. zasedání ZO Petrovice dne 13. 9. 2018

ZÁPIS

Z 89. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 13. září 2018

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Čeperová a Dalibor Záviška, za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 5. Informace starostky k opravenému pomníku padlých v 1. světové válce
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2018, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o dokončení opravy pomníku padlých v 1. světové válce. ZO pověřilo starostku o zajištění cenových nabídek na zhotovení pískovcové desky se jmény obětí 2. světové války.

Usnesení č. 3/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 167/2018 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Znojmo a obcí Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem převodu je vlastnictví podílu o velikosti ideální ½ pozemkové parcely p. č. 2981, druh pozemku ostatní plocha, zapsané na LV č. 323 pro katastrální území Petrovice u Moravského Krumlova (park před kulturním domem).

Usnesení č. 4/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se změnou stavby před dokončením pro investora manžele P., novostavba na pozemku p. č. st. 52.

Usnesení č. 5/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy v sobotu 15. 9. a v neděli 16. 9. 2018.

Usnesení č. 6/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330047399/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro umístění stavby „Petrovice – Pelikán: NN příp. kab. příp.“ na obecní parcele p. č. 2292.

Usnesení č. 7/Z89 bylo schváleno.               PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:55 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat v úterý 25. 9. 2018 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 13. září 2018 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková