Ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce Petrovice

Ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce Petrovice

Obec Petrovice jako provozovatel veřej. pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a prováděcími předpisy v platném znění tento ceník pro činnosti na veřejném pohřebišti obce.

V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2018 (seznam zboží s regulovanými cenami) se stanovuje roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání na veřejném pohřebišti v obci Petrovice (obec s počtem obyvatel do 25 000 včetně) takto:

Cena za nájem z pozemku – hrobového místa na pohřebišti …………………….      10 Kč/m2 /rok

 Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa ……………………………….       15 Kč/m2 /rok

(údržba cest, mzdy zaměstnanců, odvoz odpadu, základy pro nové hroby, nátěry, péče o zeleň…)

Vysvětlivky:

  1. Hrobovým místem, se rozumí místo na pohřebišti pro zřízení hrobu;
  2. výměra místa se zaokrouhluje na 0,1 m2 ;
  3. doba nájmu míst pro uložení rakví nemůže být menší než tlecí doba 10 let;
  4. do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem, do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost;
  5. má-li být před koncem sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecí doby nově pohřbívaného zemřelého. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.

Tento ceník provozovatele veřejného pohřebiště schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 87. zasedání dne 9. srpna 2018 usnesením č. 5/Z87.

Ing. Roman Hájek                                                                         Irena Závišková, DiS.

místostarosta obce                                                                starostka obce

 

Vyvěšeno dne:  10. 8. 2018                                     Sejmuto dne: 10. 9. 2018

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.