Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Petrovice

KONKURZ

Starostka obce Petrovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ky

Mateřská škola, Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Petrovice 74, Moravský Krumlov 672 01

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

3) osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ky školy (zejména organizační a řídící schopnosti).

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3) strukturovaný profesní životopis,

4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

7) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. 8. 2023

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 26. 5. 2023 do 12:00 hod. na adresu: Obec Petrovice, Petrovice 9, Moravský Krumlov 672 01. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení opakovat. Obálku označte slovy: „KONKURZ – Mateřská škola, Petrovice, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT“.

Irena Závišková, starostka obce Petrovice