Pozvánka na 81. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 81. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 81. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání záměru na prodej parcel p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2, p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2, p. č. 2491 trvalý travní porost o výměře 1718 m2, 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2, p. č. 613/36 ostatní plocha o výměře       7 m2 – usnesení č. 9/Z79
  5. Informace starostky z 59. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko dne 23.4.2018
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   16. 4. 2018

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce