Zápis z 1. zasedání ZO Petrovice dne 3. 11. 2022

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 1 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

(ve volebním období 2022 – 2026)

 

Termín konání: čtvrtek 3. listopadu 2022 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Helena Janštová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádosti SÚS JMK Znojmo o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi obcí Petrovice a Vodovody a kanalizace Třebíč
 6. Projednání cenové nabídky Pavla Daňhela na opravu střechy nad vchodem do MŠ Petrovice
 7. Informace o termínu konání kulatého stolu k adaptační strategii na změnu klimatu
 8. Různé
 9. Diskuse
 1. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Lenku Komárkovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z1-3.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o proplacení dotace od SZIF na projekt „Petrovice, polní cesta VC21“ v celkové výši 4 981 785,00 Kč.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK Znojmo o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedná se o 1 ks švestky u silnice od Moravského Krumlova do Petrovic a 1 ks třešně u silnice do Kadova. Podmínkou je náhradní výsadba v počtu 2 ks ořešáku za 1 pokácený strom. Náhradní výsadba bude provedena podél hlavní silnice ve směru Dobelice – Hostěradice.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z1-3.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi obcí Petrovice a Vodovody a kanalizace Třebíč. Předmětem dodatku je navýšení oprávek k datu 30. 9. 2022 o částku 8 286 Kč u majetku „Přívodní řad do Petrovic – úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu Petrovice.“

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z1-3.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Pavla Daňhela na opravu střechy nad vchodem a šatnou MŠ Petrovice za celkovou cenu 45 677,50 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z1-3.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přípravě konání kulatého stolu k adaptační strategii na změnu klimatu, který se bude konat v úterý 29. 11. na obecním úřadě v Petrovicích. Přizváni budou zástupci obcí Petrovice a Lesonice, zemědělců a myslivců.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době vánočních prázdnin od 23. do 30. 12. 2022, provoz bude opět zahájen v pondělí 2. 1. 2023.

 

 1. ZO projednalo žádost manželů S. a schválilo:

a) Souhlasné stanovisko s napojením sjezdu na komunikaci na obecní parcele p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova,

b) Rozhodnutí o připojení na tuto komunikaci,

c) Souhlas obce ohledně úslužností na situačním výkrese „SITUACE – SOUHLAS DLE §184a ZÁK. 183/2006 Sb.“,

d) souhlas obce na situačním výkrese „SITUACE – SOUHLAS DLE §96 ZÁK. 183/2006 Sb.“

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z1-3.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid kulturního domu a údržba vybavení kuchyňky v období od 3. 11. 2022 do 30. 11. 2022, viz příloha.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:15 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 11. 2022 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 3. listopadu 2022 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Lenka Komárková

starostka obce: Irena Závišková