Zápis z 10. zasedání ZO Petrovice dne 23. 3. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 10 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 23. března 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schůzka se zástupci SDH Petrovice k činnosti spolku
 5. Schválení směny pozemků p. č. 2739/2, p. č. 2949/2 a p. č. 2950/2 dle zveřejněného záměru
 6. Schválení krátkodobého pronájmu obecního bytu dle zveřejněného záměru
 7. Projednání žádosti SPK Petrovice o konání divadelního představení
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Helenu Janštovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z10-23.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo se zástupcem SDH Petrovice L. B. aktuální situaci ve spolku a zásahové jednotce. Bylo domluveno konání schůze SDH a zástupců obce ve čtvrtek 30. 3. v 19 hodin v obřadní síni obecního úřadu. ZO ukládá starostce vyhlásit tuto informaci s tím, že se mohou zúčastnit i občané obce se zájmem o činnost v SDH.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z10-23.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. L. Jedná se o směnu nově vzniklých pozemků p. č. 2739/2, p. č. 2949/2 a p. č. 2950/2 za pozemek p. č. 1678/4, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle geometrického plánu č. 484-22/2023. Doplatek J. L. činí 6300 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z10-23.3.2023 bylo schváleno.

 

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost P. J. o prodloužení pronájmu obecního bytu do 30. 6. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z10-23.3.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o konání divadelního představení Pilulky v kulturním domě v termínech 18. 4, 25. 4., 27. 4., 11. 5 a 13. 5. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z10-23.3.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:35 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 6. 4. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 23. března 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková