Zápis z 11. zasedání ZO Petrovice dne 12. 4. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 11 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: středa 12. dubna 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská a Arnošt Dyml.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů; z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o uskutečněné schůzi SDH
 5. Projednání účasti obce v dalším ročníku Malého festivalu loutky
 6. Projednání řešení Digitální technické mapy obce
 7. Projednání aktuální kalkulace obědů ve školní kuchyni MŠ Petrovice
 8. Projednání Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:15 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o uskutečněné schůzi se stávajícími členy SDH, novými zájemci o členství a zastupiteli. Po dohodě je svolána výroční členská schůze na 14. 4. 2023 v 18 hodin v hasičské zbrojnici Petrovice.

 

 1. ZO projednalo a schválilo účast obce v dalším ročníku Malého festivalu loutky. Představení se bude konat v pátek 1. 9. 2023 v 18 hodin v kulturním domě, spoluúčast obce na akci činí 1000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti řešení Digitální technické mapy obce. Rozhodnutí odkládá na pozdější dobu a pověřuje starostku zajištěním podrobnějších informací.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo aktuální cenovou kalkulaci stravného ve školní kuchyni MŠ. Nová cena pro cizí strávníky činí 168 Kč. ZO schválilo zvýšení příspěvku obce z 30 na 53 Kč pro důchodce, obecní pracovníky a matky na mateřské dovolené. Pro uvedené strávníky činí cena obědu 115 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Elektrowin a.s., IČ 27257843 a obcí Petrovice. Smluvním dopravcem pro mobilní odvoz dle přílohy č. 1 je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Třebíč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku etnografa Mgr. Jiřího Mačudy na vytvoření malby petrovického kroje v ceně cca 8000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu obecního pozemku p. č. 2870 o výměře 443 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z11-12.4.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:45 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 4. 5. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 12. dubna 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková