Zápis z 12. zasedání ZO Petrovice dne 4. 5. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 12 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 4. května 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení velitele a členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrovice
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 6. Projednání úpravy projektové dokumentace „ČOV Petrovice intenzifikace“
 7. Informace z MŠ Petrovice
 8. Organizační zajištění květnových akcí (zahájení sezóny v doškové chalupě, Moravskokrumlovskem na kole, setkání seniorů)
 9. Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi obcí Petrovice a EKO-KOM, a. s.
 10. Projednání směny obecního pozemku p. č. 2870 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:35 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Janu Kolkopovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o uskutečněné výroční členské schůzi a volbě nového vedení SDH Petrovice. ZO schválilo velitele a členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrovice. Velitelem je L. B. ml.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2023, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo variantu projektové dokumentace „ČOV Petrovice intenzifikace“ upravenou podle požadavků obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o rezignaci ředitelky MŠ Petrovice na funkci k 31. 7. 2023 a vyhlášení konkurzu na uvolněné místo ředitele/ředitelky. ZO vzalo na vědomí informaci ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době hlavních prázdnin v termínu od 17. 7. do 1. 9. 2023.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění květnových akcí (zahájení sezóny v doškové chalupě, Moravskokrumlovskem na kole a setkání seniorů)

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi obcí Petrovice a EKO-KOM, a. s.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a D. P. Předmětem smlouvy je směna obecního pozemku p. č. 2870 o výměře 443 m2 do vlastnictví D. P. za pozemek p. č. 610/6 o výměře 344 m2 do vlastnictví obce Petrovice, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. L. o povolení umístění gumových chrániček pro el. kabel a přívod vody přes obecní pozemek p. č. 2739/1. Vzhledem ke skutečnosti, že ve zmíněném pozemku se nacházejí inženýrské sítě, nelze vydat požadovaný souhlas bez existující projektové dokumentace a vyjádření správců dotčených sítí.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost J. a O. Z. o povolení zapůjčení prostor hasičské zbrojnice ke zkouškám kapely Complex. Podmínky zapůjčení jsou: zkušební doba 1 rok, evidence spotřeby energií, udržování pořádku a dodržování nočního klidu po 22. hodině. Žadatelé se na zapůjčení klubovny dohodli s vedením SDH Petrovice a nabídli jim odehrání taneční zábavy za poloviční cenu.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 8/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Zdeňka Vošického na prezentaci obce ve fotografické knize Jižní Morava krásná – známá, neznámá za cenu 9900 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z12-4.5.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:25 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 18. 5. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 4. května 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková