Zápis z 13. zasedání ZO Petrovice dne 18. 5. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 13 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 18. května 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni Jana Čeperová a Roman Hájek.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK082855/23/ORR
 5. Informace starostky o uskutečněné schůzi DSO Moravskokrumlovsko
 6. Informace starostky o uskutečněném setkání s veřejností v rámci přípravy Strategie na změnu klimatu
 7. Organizační zajištění akce Moravskokrumlovskem na kole dne 20. 5. 2023 a organizační zajištění akce Noc kostelů a muzeí dne 2. 6. 2023
 8. Různé
 9. Diskuse, závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Radka Ondráčka, za ověřovatele zápisu Arnošta Dymla a Helenu Janštovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z13-18.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost paní J. L. o vydání souhlasu k vybudování oplocení pozemků č. 1678/3 a č. 3007, které sousedí s obecními pozemky č. 1678/4 a č. 2739/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z13-18.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK082855/23/ORR ve výši 50 000,-Kč na akci následná péče o zeleň v obci Petrovice v roce 2023.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z13-18.5.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o uskutečněné schůzi DSO Moravskokrumlovsko.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky, že plánované setkání s veřejností v rámci přípravy Strategie na změnu klimatu se uskuteční v náhradním termínu, o kterém budou všichni včas informováni.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění akce Moravskokrumlovskem na kole dne 20.5.2023 a organizační zajištění akce Noc kostelů a muzeí dne 2.6.2023. Členové ZO se budou na akci aktivně podílet dle domluvy.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění akce Setkání seniorů dne 21.5.2023 v Kulturním domě.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21:20 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 1.6.2023 v 19:00 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 18. května 2023 zapsal: Radek Ondráček

ověřovatelé: Arnošt Dyml, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková