Zápis z 14. zasedání ZO Petrovice dne 1. 6. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 14 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 1. června 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK083456/23/ORR
 5. Projednání Návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2022
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2023
 7. Organizační zajištění akce Noc kostelů a muzeí dne 2. 6. 2023
 8. Různé
 9. Diskuse, závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK083456/23/ORR ve výši 130 000 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v Petrovicích“.

Usnesení:

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 130 000 Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v Petrovicích“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022. Návrh bude vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2023, viz příloha.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2023.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění akce Noc kostelů a muzejní noc na Moravskokrumlovsku v pátek 2. 6. 2023 (příprava posezení, občerstvení, prodej upomínkových předmětů, fotodokumentace)

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK084130/23/OK ve výši 26 000 Kč na opravu kříže na východním okraji obce Petrovice.

Usnesení:

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 26 000 Kč na projekt „Oprava kříže na východním okraji obce Petrovice“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost EG.D., a.s. o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas pro stavbu „_1030083090_Petrovice – V.: NN přip. kab. sm.“. Jedná se o elektrickou přípojku ke stavbě garáže T. V. vedle bytového domu č.p. 136 na obecní parcele p. č. 613/8.

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas na akci „_1030083090_Petrovice – V.: NN přip. kab. sm.“ ZO dále schvaluje návrh Smlouvy č. ZN-001030083090/001-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, s.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku společnosti ALIS spol. s r.o. na software KEO4 Vazba na základní registry za cenu 2550 Kč bez DPH.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení software KEO4 Vazba na základní registry za cenu 2550 Kč bez DPH.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka poděkovala zastupitelům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při akcích pořádaných obcí (zahájení sezóny v doškové chalupě, Moravskokrumlovskem na kole, setkání seniorů a noc kostelů a muzejní noc).

 

 1. ZO projednalo poskytnutí věcného daru pro ředitelku MŠ Petrovice Zdeňku Müllerovou, která po 19 letech končí své funkční období. Zastupitelstvo obce se shoduje na poukazu do klenotnictví v hodnotě 5000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení dárkového poukazu do klenotnictví v ceně 5000 Kč jako věcný dar pro odcházející ředitelku MŠ Petrovice Zdeňku Müllerovou.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost T. V. o možné odkoupení nebo směnu obecního pozemku p. č. 2822, případně p. č. 2820 (oba ostatní plocha) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměrem žadatele je vybudování krajinného prvku na uvedených pozemcích. Jako možnou kompenzaci nabízí svůj pozemek p. č. 2303 orná půda v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Členové ZO se v diskusi shodli, že není v zájmu obce předmětný pozemek pozbýt a jeho další využití hodlá obec řešit v rámci právě projednávané strategie na změnu klimatu.

Usnesení:

ZO neschvaluje žádost T. V. na směnu nebo prodej pozemků v majetku obce Petrovice p. č. 2822, případně p. č. 2820 (oba ostatní plocha) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z14-1.6.2023 bylo schváleno.

              

Zasedání bylo ukončeno v 22:05 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 1. června 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková