Zápis z 15. zasedání ZO Petrovice dne 15. 6. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 15 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 15. června 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Lenka Komárková.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání nabídky firmy Galileo na tvorbu a správu webových stránek obce
 5. Informace starostky o uskutečněném setkání s veřejností ohledně zpracování Strategie na změnu klimatu
 6. Projednání Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku městu Moravský Krumlov (spoluúčast na financování sociálních služeb v ORP pro rok 2023)
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Blanku Bodanskou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z15-15.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo nabídku firmy Galileo na tvorbu a správu webových stránek obce. Vzhledem k poměrně vysoké pořizovací ceně se ZO dohodlo na nevyužití této nabídky.

Usnesení:

ZO neschvaluje nabídku firmy Galileo na tvorbu a správu webových stránek obce.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z15-15.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o uskutečněném setkání ohledně zpracování Strategie na změnu klimatu, které se konalo 6. června v obřadní síni obecního úřadu za účasti veřejnosti. Zpracovatelé vzali na vědomí podněty občanů, které budou zapracovány do připravované strategie na změnu klimatu.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku městu Moravský Krumlov č. OSV/33/2023. Jedná se o příspěvek na spoluúčast financování sociálních služeb v ORP pro rok 2023 ve výši 16 785 Kč (377 obyvatel x 44,522 Kč).

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku městu Moravský Krumlov č. OSV/33/2023 a pověřuje starostku jejím podpisem.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z15-15.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost projektantky ing. Radky Klímové z firmy DUIS s.r.o. Brno o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod novými objekty ČOV v rámci intenzifikace ČOV v souvislosti s napojením obce Lesonice. Jedná se o části pozemků p. č. 403/15,403/16 a 403/17 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko s trvalým odnětím půdy ze ZPF pod novými objekty ČOV na části pozemků p. č. 403/15, 403/16 a 403/17 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z15-15.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost požádat o dotaci v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova 2023 vyhlášené MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Zastupitelé se shodli požádat o dotaci na rozšíření vybavení kulturního domu, přilehlého dětského hřiště a veřejného prostranství, viz příloha a uložilo starostce připravit do příštího zasedání cenové podklady.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:15 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 29. 6. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 15. června 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Čeperová, Blanka Bodanská

starostka obce: Irena Závišková