Zápis z 16. zasedání ZO Petrovice dne 29. 6. 2023

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 16 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 29. června 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřaduv Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání nabídky firmy IP Polná na zateplení obecních budov
 5. Schválení Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2022
 6. Schválení Účetní závěrky obce Petrovice za rok 2022
 7. Schválení Účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2022
 8. Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení „ČOV Petrovice – intenzifikace“
 9. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova
 10. Různé, diskuse, závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:50 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. na zateplení stropu obecního úřadu ve výši 205 282 Kč včetně DPH. Akce bude finančně podpořena dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. na zateplení stropu budovy obecního úřadu a pověřuje starostku uzavřením příslušné smlouvy o dílo.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. na zateplení stropu knihovny ve výši 16 475 Kč včetně DPH.

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. na zateplení stropu budovy knihovny a pověřuje starostku uzavřením příslušné smlouvy o dílo.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2022.

Usnesení:

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2022 bez výhrad.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2022.

Usnesení:

ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2022.

Usnesení:

ZO schvaluje Účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2022.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost projektantky ing. Klímové, DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci „ČOV Petrovice – intenzifikace“ .

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci zpracované firmou DUIS pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci „ČOV Petrovice – intenzifikace“ .

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova. ZO schvaluje podat žádost za obec Petrovice (vnitřní dveře do sálu KD, dataprojektor, přenosný reproduktor s mikrofonem, chladnička s mrazničkou, 2 ks stojanů na kola), v souhrnné ceně cca 93 000 Kč včetně DPH.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova na pořízení inventáře pro kulturní dům (vnitřní dveře do sálu KD, dataprojektor, přenosný reproduktor s mikrofonem, chladnička s mrazničkou, 2 ks stojanů na kola) v souhrnné ceně cca 93 000 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP Nakládání s odpady. Obec Petrovice se do této akce zapojí a bude požadovat žluté a modré nádoby na tříděný odpad pro domácnosti v obci Petrovice.

Usnesení:

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP Nakládání s odpady. Obec Petrovice bude požadovat žluté a modré nádoby na tříděný odpad pro domácnosti v obci Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku společnosti Dobrá Energie na pevnou obchodní cenu plynu na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 za cenu 1649 Kč bez DPH za 1 MWh plynu (ceník FIX na ROK). ZO schvaluje přijetí této nabídky.

Usnesení:

ZO schvaluje přijetí cenové nabídky společnosti Dobrá Energie na pevnou obchodní cenu plynu na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 za cenu 1649 Kč bez DPH za 1 MWh plynu (ceník FIX na ROK).

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova příspěvkovou organizací MŠ Petrovice. ZO schvaluje finanční výpomoc na tento projekt. MŠ Petrovice bude žádat o vybavení školní kuchyně (2 ks plynových sporáků s elektrickou troubou, myčka nádobí, hrnce a kastroly s poklicemi, gastro nádoby s víky) v souhrnné ceně cca 242 000 Kč vč. DPH. Vzhledem ke změně ředitelky MŠ Petrovice nabízí součinnost s podáním žádosti starostka obce.

Usnesení:

ZO schvaluje Mateřské škole Petrovice podat žádost o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova na pořízení vybavení školní kuchyně (2 ks plynových sporáků s elektrickou troubou, myčka nádobí s čerpadlem, hrnce a kastroly s poklicemi, gastro nádoby s víky) v souhrnné ceně cca 242 000 Kč vč. DPH. ZO schvaluje na tento projekt finanční výpomoc z rozpočtu obce Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 9                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z16-29.6.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o výsledku konkurzu na místo ředitelky MŠ Petrovice, příspěvková organizace. Od 1. 8. 2023 bude jmenována Bc. Terezie Molíková novou ředitelkou MŠ Petrovice.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:15 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 20. 7. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 29. června 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková