Zápis z 17. zasedání ZO Petrovice dne 20. 7. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  Č. 17 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 20. července 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Pasportu místních komunikací v obci Petrovice
 5. Schválení Smlouvy o zajištění kulturní akce – loutkového představení
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:25 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Radka Ondráčka. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo aktualizovanou verzi Pasportu místních komunikací v obci Petrovice zpracovanou projektantem ing. Vladimírem Musilem.

Usnesení:

ZO schvaluje aktualizovanou verzi Pasportu místních komunikací v obci Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Představení v rámci akce „Malý festival loutky“ se bude konat v pátek 1. září v 18 hodin v kulturním domě, spoluúčast obce za představení činí 1000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov a obcí Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2023, viz příloha.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2023

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o vytvoření díla mezi obcí Petrovice a E. A.. Předmětem smlouvy je převod oprávnění užít dílo – Barevné akvarely krojů pro obec Petrovice. Autorská odměna za postoupené dílo bude činit 10 500 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření díla mezi obcí Petrovice a E. A.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o konání dne otevřených dveří v čistírně odpadních vod Petrovice dne 9. srpna od 17 do 19 hodin. Akce se pořádá pro občany obcí Petrovice a Lesonice.

 

 1. ZO projednalo žádost P. J. o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě do 31. 8. 2023.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost P. J. o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě do 31. 8. 2023.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z17-20.7.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:15 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 10. 8. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 20. července 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková