Zápis z 18. zasedání ZO Petrovice dne 10. 8. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  Č. 18 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 10. srpna 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Čeperová a Radek Ondráček.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Vémyslice
 5. Schválení žádosti o odkup části obecní parcely p. č. 6/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 6. Projednání možného zřízení vkladového účtu u ČS
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:20 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Lenku Komárkovou a Blanku Bodanskou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Vémyslice mezi městysem Vémyslice a obcí Petrovice. Uzavření dohody vyžaduje platná legislativa.

Usnesení:

ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Vémyslice mezi městysem Vémyslice a obcí Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost V. S. o odkup části obecní parcely p. č. 6/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 20-25 mnad sklepem ve vlastnictví žadatele.

Usnesení:

ZO schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 6/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 20-25 m2. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Geometrický plán si nechá zhotovit žadatel na svůj náklad a jeho návrh předloží k odsouhlasení zastupitelstvu obce.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnost zřízení vkladového účtu u České spořitelny, který umožňuje vyšší zhodnocení vkladů než běžný účet.

Usnesení:

ZO schvaluje zřízení dvou vkladových účtů s dobou vkladu 1 a 6 měsíců u České spořitelny a pověřilo starostku a místostarostu jejich zřízením. Na vkladový účet s dobou vkladu 6 měsíců bude vloženo 1 000 000 Kč, na vkladový účet s dobou vkladu 1 měsíc bude vloženo 500 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Lesonice mezi obcí Lesonice a obcí Petrovice. Uzavření dohody vyžaduje platná legislativa.

Usnesení:

ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Lesonice mezi obcí Lesonice a obcí Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí prodloužení platnosti dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP do 30. 11. 2023.

 

 1. ZO projednalo Darovací smlouvu mezi Agro družstvem Petrovice, Petrovice 153 a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar na opravu propustku ve výši 10 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Agro družstvem Petrovice, Petrovice 153 a obcí Petrovice.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330080199/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene v rámci akce „Petrovice – H.: NN přip. kab. příp.“ pro kabelové vedení uložené v obecním pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jednorázová náhrada činí 2 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330080199/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene v rámci akce „Petrovice – H.: NN přip. kab. příp.“ pro kabelové vedení uložené v obecním pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jednorázová náhrada činí 2 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. Z. o souhlasné stanovisko se sídlem spolku pro registraci hudební skupiny Complex na adrese obecního úřadu Petrovice č. p. 9.

Usnesení:

ZO schvaluje souhlasné stanovisko se sídlem spolku pro registraci hudební skupiny Complex na adrese obecního úřadu Petrovice č. p. 9.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 8/Z18-10.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí odstoupení D. P. od směnné smlouvy mezi obcí Petrovice a D. P. schválené usnesením č. 6/Z12-4.5.2023.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:15 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 24. 8. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 10. srpna 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé:   Lenka Komárková, Blanka Bodanská

starostka obce: Irena Závišková