Zápis z 19. zasedání ZO Petrovice dne 24. 8. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  Č. 19 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 24. srpna 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová a Lenka Komárková.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330070324/002-GPM
 5. Projednání investičních záměrů obce v příštím roce
 6. Schválení konání Tradičních hodů
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2023
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:10 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Radka Ondráčka. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z19-24.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330070324/002-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Lidická 1873/36 Brno. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu „Petrovice – M.: NN přip.kab.př.“ za účelem umístění kabelového vedení NN na parcele p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova v majetku obce Petrovice. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 492-2619/2023. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330070324/002-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Lidická 1873/36 Brno.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z19-24.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh investičních záměrů obce v příštím roce. Tento návrh bude dopracován na příštím zasedání ZO.

 

 1. ZO projednalo žádost chasy o povolení konání hodů ve dnech 16. a 17. 9.

Usnesení:

ZO schvaluje konání hodů ve dnech 16. a 17. 9. v kulturním domě.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z19-24.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 6/2023, viz příloha.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2023.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z19-24.8.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o jednání na odboru životního prostředí JMK ohledně záměru obce Kadov na řešení likvidace odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:20 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 24. srpna 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Radek Ondráček

starostka obce: Irena Závišková