Zápis z 2. zasedání ZO Petrovice dne 17. 11. 2022

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  Č. 2 ZASTUPITELSTVA  OBCE  PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 17. listopadu 2022 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2022
 5. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 6. Informace finančního výboru
 7. Informace kontrolního výboru
 8. Schválení mimořádného finančního příspěvku pro MŠ Petrovice
 9. Projednání možnosti finančního daru na opravu kostela v Petrovicích
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2022

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2023, viz příloha.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 17. 11. 2022.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 17. 11. 2022.

 

 1. ZO projednalo a schválilo mimořádný finanční příspěvek pro MŠ Petrovice ve výši 100 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo finanční dar pro Římskokatolickou farnost Petrovice u Moravského Krumlova na opravu kostela v Petrovicích ve výši 50 000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330070357/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. se sídlem v Brně. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene pro kabelové vedení NN pro stavbu „Petrovice – Vespalec: NN přip. kab.sm“ na obecních pozemcích p. č. 1704/8 a 400/13 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o termínu konání kulatého stolu k adaptační strategii na změnu klimatu, který se bude konat v úterý 29. 11. od 14 hodin na obecním úřadě v Petrovicích. Jednání se za obec zúčastní starostka, místostarosta, Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec, Tomáš Vespalec a Bronislav Gruna, dále zástupci obce Lesonice, starostové obcí sousedních katastrů a MěÚ Moravský Krumlov.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost majetkového odboru Jihomoravského kraje o darování 12 parcel v majetku obce Petrovice do vlastnictví JMK. ZO trvá na svém předchozím stanovisku adekvátní směny za jiné pozemky v majetku JMK.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo stížnosti občanů na svévolné zúžení místní komunikace vedle domu č.p. 68. Starostka informovala o jednání s majitelkou nemovitosti J. L. Obec navrhuje směnu částí pozemků, následné jednání bude 27. 11. 2022. ZO trvá na zachování původní průjezdnosti komunikace.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z2-17.11.2022 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:05 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 17. listopadu 2022 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Blanka Bodanská, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková