Zápis z 20. zasedání ZO Petrovice dne 7. 9. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 20 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 7. září 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Arnošt Dyml.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání investičních záměrů obce v příštím roce
 5. Projednání organizace oslav 50 let kulturního domu
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Janu Čeperovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh investičních záměrů obce v příštím roce: projekt na zateplení budovy MŠ, projekt na nový chodník podél komunikace směr Moravský Krumlov, projekt na opravu chodníku v ulici kolem bytovky, projekt na rekonstrukci kulturního domu, oprava střechy na doškové chalupě, oprava podloží pod cisternou u hřiště, dokončení plánovaných záměrů na doplnění vybavení školní kuchyně a kulturního domu, oplocení dětského hřiště u KD, doplnění vybavení zásahové jednotky, oprava mostků na mokřadech, projekt na fotovoltaiku na obecním úřadě, pořízení 2 radarů pro měření rychlosti.

 

 1. ZO projednalo organizaci oslav 50 let kulturního domu ve dnech 28. 9. (beseda o lidovém oděvu z Petrovic) a 1. 10. 2023 (odpolední čaje).

 

 1. ZO projednalo cenové nabídky na propagační předměty pro potřeby a prezentaci obce. Zastupitelé se shodli na pořízení 300 ks propisovacích tužek v provedení bambus s potiskem.

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Vendy atelier, Moravské Budějovice na pořízení 300 ks propisky s potiskem v ceně cca 20 Kč za kus včetně DPH.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo projektovou dokumentaci a cenovou nabídku od firmy Urbania-jih, s.r.o., Znojmo na umístění 3 ks retardérů na místní komunikaci od knihovny ke kulturnímu domu.

Usnesení:

ZO schvaluje projektovou dokumentaci a cenovou nabídku od firmy Urbania-jih, s.r.o., Znojmo na umístění 3 ks retardérů na místní komunikaci od knihovny ke kulturnímu domu. Cena včetně montáže a DPH činí 40 138 Kč. ZO pověřuje starostku zajistit dodání a instalaci do konce letošního roku.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost P. J. a N. B. o souhlas s umístěním stavebního záměru novostavby RD na parcele p. č. 2751 podle §96 zákona č. 183/2006 Sb. Obec je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 2761, 2961/2 a 2750 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení:

ZO schvaluje žádost P. J. a N. B. o souhlas s umístěním stavebního záměru novostavby RD na parcele p. č. 2751 podle §96 zákona č. 183/2006 Sb. Obec je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 2761, 2961/2 a 2750, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 4/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo informaci o možnosti instalace fotovoltaiky na budovu obecního úřadu.

Usnesení:

ZO schvaluje bezplatné vypracování energetické koncepce od firmy ARQE, Brno, která zahrnuje možnost posouzení ekonomické návratnosti pořízení fotovoltaiky na obecní budovu.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo informaci starostky o připravované elektronické dražbě nemovitosti – garáže na pozemku p.č. 613/10 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, která proběhne 27.9. 2023. Odhadní cena nemovitosti je 126 000 Kč, vyvolávací cena 84 000 Kč, dražební jistota 42 000 Kč.

Usnesení:

ZO schvaluje účast obce na elektronické dražbě nemovitosti – garáže na pozemku p.č. 613/10 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dne 27. 9. 2023 a pověřuje starostku a místostarostu účastí na dražbě.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z20-7.9.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:25 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 7. září 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Jana Kolkopová, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková