Zápis z 21. zasedání ZO Petrovice dne 21. 9. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 21 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 21. září 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Arnošt Dyml, Jana Kolkopová a Jana Čeperová.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:25 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Radka Ondráčka a Blanku Bodanskou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z21-21.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 7/2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2023.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z21-21.9.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrhovou část Adaptační strategie obce Petrovice na změnu klimatu. Zastupitelé navrhují pozvat zhotovitele na společnou schůzku k dořešení navržených opatření.

 

 1. ZO projednalo žádost ČZS Petrovice o konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 14. 10. 2023 v kulturním domě.

Usnesení:

ZO schvaluje konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 14. 10. 2023 v kulturním domě.

výsledek hlasování: PRO: 6                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z21-21.9.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:05 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 5. 10. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 21. září 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Radek Ondráček, Blanka Bodanská

starostka obce: Irena Závišková