Zápis z 22. zasedání ZO Petrovice dne 5. 10. 2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 22 ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 

Termín konání: čtvrtek 5. října 2023 v 19 hodin

Místo konání: kancelář obecního úřadu v Petrovicích

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Arnošt Dyml.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání možnosti pořízení zahradní techniky – aku vyžínače
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila zasedání v 19:13 hodin. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a pozvánka uveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. Zasedání je usnášeníschopné.

Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Janu Kolkopovou. Nebyly vzneseny námitky ani jiné návrhy.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu byl vznesen návrh na doplnění – poskytnutí finančního daru místní občance.

Usnesení:

ZO schvaluje program dnešního zasedání.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z22-5.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo cenovou nabídku od firmy Agroservis Holý na pořízení zahradní techniky – aku vyžínače Husqvarna 520iLX za cenu 7990 Kč včetně DPH, aku foukače na listí Husqvarna 325iB za cenu 7500 Kč včetně DPH, profi akumulátoru BLi200 za cenu 5590 včetně DPH a rychlonabíječky QC250 za cenu 2199 Kč včetně DPH.

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy Agroservis Holý na pořízení zahradní techniky – aku vyžínače Husqvarna 520iLX za cenu 7990 Kč včetně DPH, aku foukače na listí Husqvarna 325iB za cenu 7500 Kč včetně DPH, profi akumulátoru BLi200 za cenu 5590 včetně DPH a rychlonabíječky QC250 za cenu 2199 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování: PRO: 8                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z22-5.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo nabídku mikroregionu Moravskokrumlovsko prezentovat naši obec na regionální akci Food festival dne 7. 10. 2023 v Moravském Krumlově. Obec Petrovice poskytne na tuto akci propagační materiály a místní produkty.

 

 1. ZO projednalo návrh zastupitelů na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč paní Marii Záviškové, Petrovice 33 na opravu vybavení domácnosti po požáru. Dar bude vyplacen na základě Smlouvy o poskytnutí finančního daru.

Usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč paní Marii Záviškové, Petrovice 33 na opravu vybavení domácnosti po požáru a schvaluje znění příslušné Smlouvy o poskytnutí finančního daru.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 3/Z22-5.10.2023 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 8/2023.

Usnesení:

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2023.

výsledek hlasování: PRO: 7                 PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 4/Z22-5.10.2023 bylo schváleno.

 

Zasedání bylo ukončeno v 21:25 hodin. Předsedající sdělila, že další zasedání ZO se bude konat

ve čtvrtek 19. 10. 2023 v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 

dne 5. října 2023 zapsal: Roman Hájek

ověřovatelé: Helena Janštová, Jana Kolkopová

starostka obce: Irena Závišková